Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU UBEZPIECZKORZYSTNIE.PL

1. DEFINICJE

 

 1. Radosław Lamk (Zwanego dalej: Ubezpieczkorzystnie.pl lub Właścicielem Serwisu) jest pośrednikiem ubezpieczeniowym OWCA  multiagencji 4-Life Sp. z. o o zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U.2014.1450. j.t. z późn. zm.), (zwana dalej Agentem). Agent 4-Life Sp. z. o o jest wpisany pod numerem RAU 11234631/A do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Agent, wykonując czynności ubezpieczeniowe, działa na podstawie umów agencyjnych zawartych z Ubezpieczycielami oraz w zakresie udzielonych mu pełnomocnictw. Firma posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej zawarte z InterRisk.
 2. Serwis – oznaczone nazwą systemy stron www prowadzonych przez Ubezpieczorzystnie.pl stanowiące zbiór dokumentów HTML statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, umiejscowione  na serwerze internetowym pod wyznaczonymi adresami oraz posiadające bezpośredni dostęp do ogólnokrajowej sieci przesyłu danych, podłączonej do światowych zasobów Internetu, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez ubzpieczkorzystnie.pl lub jego Partnerów
 3. Użytkownik- każda pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z  Serwisu i opisanych w Regulaminie usług, w szczególności poszukuje ochrony ubezpieczeniowej.
 4. Ubezpieczający podmiot będący stroną Umowy ubezpieczenia zawieranej z Ubezpieczycielem, zobowiązany do zapłaty składki.
 5. Ubezpieczyciel podmiot prowadzący, za zezwoleniem wydanym przez właściwy organ nadzoru, działalność gospodarczą w zakresie ubezpieczeń,  z którym Agent ma zawartą umowę agencyjną.
 6. Ubezpieczony – osoba wskazana w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, której interes majątkowy jest objęty ochroną ubezpieczeniową.
 7. Uposażony – osoba imiennie oznaczona przez Ubezpieczonego w umowie ubezpieczenia jako uprawniona do otrzymania od Ubezpieczyciela świadczenia z tej umowy na wypadek zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego.
 8. Uprawniony – Ubezpieczony lub wskazane przez Ubezpieczającego osoby fizyczne, uprawione do odbioru świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego.
 9. Umowa Ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawierana zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia pomiędzy danym Ubezpieczycielem, a Użytkownikiem określonym w Umowie Ubezpieczenia jako Ubezpieczający. Język/ języki, w których Umowa Ubezpieczenia może być zawarta określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Prawo właściwe do zawarcia i wykonania Umowy Ubezpieczenia określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia.
 10. Ogólne Warunki Ubezpieczenia – integralna cześć Umowy Ubezpieczenia; ogólne warunki ubezpieczenia Ubezpieczyciela, obowiązujące dla poszczególnych Umów Ubezpieczenia oferowanych przez danego Ubezpieczyciela
 11. Wniosek ,deklaracja (formularz danych,) – sporządzony elektronicznie formularz zawierający dane niezbędne do stworzenia oferty danej Umowy Ubezpieczenia dla Użytkownika, na podstawie którego dochodzi do zawarcia Umowy
 12. OWCA – Osoba Wykonująca Czynności Agencyjne. Osoba fizyczna, nie będąca agentem ubezpieczeniowym, która może zawierać i podpisywać umowy ubezpieczenia, jeżeli współpracuje z agentem ubezpieczeniowym. Zakres obowiązków to m.in. pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie dobrych relacji z dotychczasowymi, wykonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia, administrowanie umowami ubezpieczenia, organizowanie i nadzorowanie czynności agencyjnych.Aby uzyskać status OWCA należy:
  • przejść szkolenie agencyjne w towarzystwie ubezpieczeniowym;
  • zdać egzamin przeprowadzony przez towarzystwo zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 roku w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych;
  • otrzymać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności agencyjnej;
  • podpisać umowę agencyjną;

 

2. Postanowienia Ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego ubezpieczkorzystnie.pl (zwanego dalej Serwisem) i zawierania Umów ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu.  Regulamin jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 j.t. z późn. zm.).
 2. Serwis www.ubezpieczkorzystnie.pl jest informacyjno – sprzedażowym portalem internetowym, którego operatorem jest Radosław Lamk prowadzący 1-os. dzg. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Gniewskiej 15.  NIP: 958-167-35-89. Firma świadczy usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego jako OWCA na mocy upoważnień uzyskanych od multiagencji 4-Life Sp. z. o o z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 100/1, 81-388 posługujących się  odpowiednimi numerami (KRS: 0000670042, NIP: 9581679014, REGON: 366854052). Firma zarejestrowana jest przez sąd rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Funkcje prezesa pełni Mazurek Bogdan, w-ce prezesa Sarat Wojciech.
 3. W relacjach z Ubezpieczającym Agent i OWCA posługuje się językiem polskim.
 4. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony: https://www.ubezpieczkorzystnie.pl w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie .
 5. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w szczególności z Usług.
 6. Użytkownik poprzez rozpoczęcie korzystania z Usług i/lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi przy użyciu strony www oświadcza, iż w pełni akceptuje i potwierdza zrozumienie warunków Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 7. Regulamin stanowi integralną część umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych przez Użytkownika z ubezpieczkorzystnie.pl Poprzez rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem i/lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu strony www Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z opuszczeniem przez Użytkownika stron www Serwisu lub nie przesłania przez użytkownika dobrowolnie podanych danych przez formularz kontaktowy na stronie.

 

3. Rodzaj usługi świadczonej drogą elektroniczną (Usługa pośrednictwa)

 

 1. Agent/OWCA, za pośrednictwem Serwisu, świadczy drogą elektroniczną usługę (“Usługa pośrednictwa“), polegającą na udostępnieniu Użytkownikowi informacji o ubezpieczeniach oferowanych przez Ubezpieczycieli, wyboru ubezpieczenia oraz umożliwieniu zawarcia Umowy ubezpieczenia. W zależności od oferty ubezpieczeniowej, którą Użytkownik jest zainteresowany, może on zawrzeć Umowę ubezpieczenia
 2. Za pośrednictwem Agenta/OWCA obsługującego dane zapytanie ofertowe.
 3. Żeby prawidłowo zrealizować Usługę pośrednictwa w sposób opisany powyżej, Agent/OWCA przedstawia użytkownikowi propozycje ubezpieczeń na podstawie wyrażonych przez użytkownika zgód w formularzach kontaktowych dostępnych na stronie. Przedstawienie ofert jest możliwe tylko wtedy, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę i zaakceptuje Regulamin. Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, ale potrzebne dla zawarcia Umowy ubezpieczenia oraz przedstawienia ofert. Przed zawarciem Umowy ubezpieczenia agent OWCA wysyła klientowi ofertę, aby możliwe było zapoznanie się przez Użytkownika ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do zawarcia Umowy ubezpieczenia, przed podjęciem ostatecznej decyzji o jej zawarciu. W przypadku zawarcia przez Użytkownika Umowy ubezpieczenia z Agentem/OWCA w Serwisie, dane osobowe klienta przetwarzane są przez towarzystwo ubezpieczeniowe współpracujące z multiagencją 4-Life Sp. z. o o co najmniej przez czas obowiązywania Umowy ubezpieczenia. Jeśli Użytkownik zrezygnuje z zawarcia Umowy ubezpieczenia lub Umowa ubezpieczenia wygaśnie, dane osobowe użytkownika zostają trwale usunięte o ile użytkownik nie wyraził dodatkowej zgody marketingowej na przesyłanie ofert handlowych produktów lub usług dostępnych w ofercie agenta/OWCA 4-Life Sp. z o.o
 4. Agent/OWCA, świadcząc Usługę pośrednictwa w sposób określony w ust. powyżej, posługuje się pochodzącymi od Ubezpieczycieli wzorcami umownymi w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 384 § 4 Kodeksu cywilnego, rozumianymi jako Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej OWU) precyzujące przedmiot Umowy ubezpieczenia oraz istotne właściwości świadczeń wraz z ewentualnymi postanowieniami dodatkowymi w postaci Szczególnych Warunków Ubezpieczenia (zwane dalej SWU), aneksów i klauzul zmieniającymi treść OWU, stanowiącymi łącznie Ubezpieczeniowe Wzorce Umowne (zwane dalej UWU).
 5. Agent udostępnia Użytkownikowi UWU wraz z Regulaminem przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, w sposób umożliwiający Użytkownikowi przechowywanie i dostęp do tych informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, z możliwością ich odtworzenia w niezmienionej postaci, najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się Umową ubezpieczenia.
 6. Świadczenie Usług pośrednictwa odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej między Ubezpieczającym a Agentem/OWCA na warunkach określonych w Regulaminie.

 

4. Wskazówki techniczne

 

 1. Przy cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy.
 2. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.
 3. Wskazane jest używanie poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies oraz obsługą języka Javascript.
 4. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Serwis nie ponosi odpowiedzialności.
 5. W celu uzyskania dostępu do niektórych usług, niezbędne jest zalogowanie się za pomocą Hasła i własnego adresu e-mail, bądź Loginu.

 

5. Dane osobowe

 

 1. Ubezpieczkorzystnie będzie przetwarzało dane osobowe powierzone przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom chyba, że ujawnienie to jest niezbędne do realizacji celu zawarcia umowy ubezpieczenia lub następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
 2. Korzystanie ze świadczonej przez Agenta/OWCA Usługi pośrednictwa polegającej na zawieraniu Umów ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu wymaga podania przez Ubezpieczającego:
 3. imienia, nazwiska, adresu, numeru PESEL, numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail, gdy Ubezpieczającym jest osoba fizyczna;
 4. wszystkich pozostałych znanych mu okoliczności i informacji, o które zapytywany jest przed zawarciem umowy ubezpieczenia w elektronicznych formularzach ofertowych Serwisu (wymóg ten jest zgodny z wymaganiami określonym w art. 815 § 1 Kodeksu cywilnego).
 5. Ubezpieczający, podając informacje i składając oświadczenia woli niezbędne do zawarcia Umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Agenta/OWCA, zobowiązany jest podać wyłącznie informacje prawdziwe. Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji prawdziwości oświadczeń i danych podanych przez Ubezpieczającego.
 6. Dane są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i nie będą udostępniane osobom trzecim z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 Regulaminu.
 7. Dane identyfikujące Ubezpieczającego i przedmiot ubezpieczenia niezbędne do: przygotowania dokumentacji związanej z daną Umową ubezpieczenia, przyjęcia i rozliczenia składek ubezpieczeniowych, do realizacji pozostałych usług świadczonych przez Agenta/OWCA na mocy Regulaminu,
 8. Dane mogą zostać powierzone do przetwarzania osobom trzecim, w celu należytej realizacji Umowy ubezpieczenia, której stroną jest Ubezpieczający, tj. podmiotom współpracującym z Ubezpieczycielami w zakresie realizacji czynności ubezpieczeniowych i czynności pomocniczych do czynności ubezpieczeniowych oraz kontrahentom Agenta/OWCA, z którymi Agent/OWCA współpracuje przy świadczeniu Usługi pośrednictwa, np. operatorom płatności elektronicznych.
 9. Administratorem zbioru danych osobowych Ubezpieczających, którzy złożyli wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczeniowej lub zawarli Umowę ubezpieczenia, dla celów jej wykonania są odpowiedni Ubezpieczyciele. Przed zawarciem Umowy ubezpieczenia Agent informuje Ubezpieczającego o Ubezpieczycielu – administratorze danych, w tym o siedzibie Ubezpieczyciela, jak również o prawie dostępu Ubezpieczającego do danych, do ich przeglądania lub modyfikowania.
 10. Administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przedstawienie ofert oraz zgodę dla celów prowadzenia działań marketingowych, jest Agent/OWCA. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale jest to niezbędne dla celów przedstawienia ofert ubezpieczeń w odp. na zapytanie użytkownika i zawarcia z Użytkownikiem Umowy ubezpieczenia.
 11. Agent/OWCA udostępnia Użytkownikowi dostęp do treści jego danych osobowych w bazie danych Agenta/OWCA w celu ich przeglądania lub modyfikowania za pośrednictwem Serwisu.
 12. Użytkownik może dobrowolnie złożyć dowolne oświadczenie woli w dowolnie określonym celu i zakresie tj. nie związanym z realizacją Usługi pośrednictwa, np. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Agenta/OWCA lub osoby trzecie, otrzymywania  informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Treść tych oświadczeń Agent/OWCA udostępnia w Serwisie w postaci elektronicznej, w sposób umożliwiający Użytkownikowi ich przechowywanie i odtwarzanie. Użytkownik składa oświadczenie woli w postaci elektronicznej, poprzez kliknięcie i zmianę statusu odpowiedniego pola w formularzu, tzw. „checkbox-a”, znajdującego się obok udostępnionych treści oświadczeń.
 13. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Powierzenie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny.
 14. W przypadku, gdy świadczenie Usługi wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, niewyrażenie przez Użytkownika zgody powoduje, iż zostaje on pozbawiony dostępu do danej Usługi.
 15. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych określone są w „Polityce prywatności”

 

6. Opłaty

 

 1. Serwis nie nalicza opłat za przeglądanie/korzystanie z serwisu i pobieranie z niego materiałów.

 

7. Bezpieczeństwo

 

 • Przy zakupie ubezpieczenia on-line, czyli w sytuacji, w której nie dochodzi do bezpośredniego kontaktu Klienta z przedstawicielem) obowiązkiem UbezpzieczKorzystnie.pl jest zweryfikowanie tożsamości Ubezpieczającego. Jednym z elementów tej weryfikacji jest zweryfikowanie klienta w bazie UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) na podstawie podanego przez niego numeru PESEL.

 

8. Zasady odpowiedzialności

 

 1. W przypadku korzystania z Usług niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, ubezpieczkorzystnie.pl ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
 2. Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Użytkownika treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za niemoralne, obraźliwe oraz treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku otrzymania przez ubezpieczkorzystnie.pl wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika, ubezpieczkorzystnie.pl może uniemożliwić dostęp do tych danych. UbezpieczKorzystnie.pl nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, ubezpieczkorzystnie.pl ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika.
 3. W wypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularzy aplikacji przez Użytkownika, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu aplikacji bez ich wiedzy i zgody.
 5. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od ubezpieczkorzystnie.pl, ubezpieczkorzystnie.pl ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 6. UbezpieczKorzystnie.pl nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

 

9. Prawa własności intelektualnej.

 

 1. UbezpieczKorzystnie (Radosław Lamk) informuje, że prawa autorskie do informacji i materiałów znajdujących się w Serwisie lub znaki towarowe należą do UbezpieczKorzystnie.pl  i/lub 4-Life Sp. z. o o i posiada odpowiednie prawo pozwalające na korzystanie z takich materiałów, informacji lub znaków.
 2. Opublikowane w Serwisie materiały lub informacje, o ile wyraźnie nie jest stwierdzone inaczej, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości postanawia się, że korzystanie i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody UbezpieczKorzystnie.pl i 4-life Sp. z. o o

 

10. Reklamacje

 

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych na podstawie Regulaminu.
 2. W razie stwierdzenia przez Użytkownika nieprawidłowości dotyczących realizacji usług, powinien on niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni, przekazać reklamację, zawierającą opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz oczekiwany sposób załatwienia reklamacji. UbezpzieczKorzystnie może zwrócić się do osoby zgłaszającej reklamację o przedstawienie dodatkowych, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, informacji.
 3. Reklamacje można składać:
  1. w formie elektronicznej – na adres e-mail: multiagencja@ubezpieczkorzytnie.pl
  2. pisemnie listem poleconym na adres UbezpieczKorzystnie.pl, 81-047 Gdynia, ul. Gniewska 15/34
 4. UbezpieczKorzystnie.pl rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie jest możliwe we wskazanym terminie, UbezpzieczKorzystnie.pl  rozpatrzy ją najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności rozpatrzenie jej było możliwe.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji UbezpieczKorzystnie  niezwłocznie powiadamia osobę zgłaszającą reklamację, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 

11. Informacja Administratora danych osobowych dla Klienta

 

Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych

Administrator i inspektor danych osobowych aktywnych polis:

 • 4-Life Sp. z o. o  ul. Świętojańska 100/1, 81-388 Gdynia, NIP 958-167-00-14, Regon 366854052
 • CENTRALA:
  4-Life Sp. z o.o. ul. Świętojańska 100/1 , 81-388 Gdynia
 • Kontakt możliwy za pośrednictwem adresu e-mail biuro@4-Life.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych tj. Wojciechem Sarat, mail: w.sarat@4-life.pl tel: 609-582-561

Administrator i inspektor danych osobowych wyrażonych w celach marketingowych:

 • Radosław Lamk UbezpieczKorzystnie (OWCA 4-Life Sp. z o.o), ul. Gniewska 15/34, 81-047 Gdynia, NIP: 958-167-35-89
 • Kontakt możliwy za pośrednictwem adresu e-mail multiagencja@ubezpieczorzystnie.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych tj. Radosławem Lamk  mail: r.lamk@ubezpieczkorzystnie.pl  tel: 690-532-670

 

Przetwarzanie danych

 • Firma przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy oraz w celu przedstawienia informacji marketingowej dotyczącej usług i produktów administratora danych. Jednocześnie przysługuje Państwu prawo dostępu do wskazanych danych oraz prawo ich poprawiania, jak i prawo do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadkach wskazanych w ustawie o ochronie danych osobowych.

 

Okres przechowywania danych

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa,
 • Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu.  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

 

Przekazywanie danych

 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione zakładom reasekuracji, a także mogą być przekazywane innym spółkom z Grupy 4-Life Sp. z. o o, jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na takie przekazanie.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym, czy też agentom ubezpieczeniowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

 

Pani/Pana prawa

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi.
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie drogą pocztową na adres 81-047 Gdynia, ul. Gniewska 15/34 lub wysyłając e-mail na adres multiagencja@ubezpieczkorzystnie.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

 

12. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla stosowania Regulaminu, w szczególności stanowiącym podstawę dla stosunków Agenta/OWCA oraz Ubezpieczycieli z Ubezpieczającym przed zawarciem umowy oraz prawem właściwym do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa jest prawo polskie.
 2. UbezpieczKorzystnie.pl  nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania, oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych.
 3. UbezpieczKorzystnie.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od UbezpieczKorzystnie.pl Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od UbezpieczKorzystnie.pl, ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić  dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 4. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, UbezpieczKorzystnie.pl nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Serwisem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez Użytkownika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.
 5. UbezpieczKorzystnie.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.
 6. W przypadku zmiany Regulaminu jego udostępnienie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r., nr 123 poz. 1151 z późn. zmianami) oraz innych stosownych aktów prawnych
 8. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może je zgłaszać właścicielowi serwisu na adres e-mail: multiagencja@ubezpieczkorzystnie.pl.

Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://ubezpieczkorzystnie.pl.

Radosław Lamk (OWCA 4-Life Sp. z o. o oświadcza, iż jest właścicielem strony UbezpieczKorzystnie.pl)

W UbezpieczKorzystnie.pl i 4-Life Sp. z o.o. przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności osób korzystających z serwisu www.UbezpieczKorzystnie.pl (Serwis). Wszelkie dane osobowe pozyskiwane za pomocą Serwisu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Radosław Lamk (OWCA 4-Life Sp. z o. o) i multiagencja 4-Life Sp. z o. o nie udostępnia danych osobowych i adresów e-mail swoich klientów i użytkowników żadnym podmiotom gospodarczym czy firmom w celu osiągania korzyści materialnych. Dane są odpowiednio zabezpieczone. Naszym priorytetem jest ochrona praw osób, które udostępniły nam swoje dane osobowe.

W szczególności UbezpieczKorzystnie.pl, Radosław Lamk (OWCA 4-Life Sp. z o.o) i 4-Life Sp. z o. o nie przetwarza, nie udostępnia ani nie wykorzystuje w celach marketingowych danych przekazywanych przez użytkowników Serwisu, chyba że użytkownik udzieli wyraźnej zgody na takie działania.

Udostępnienie danych osobowych w portalu jest całkowicie dobrowolne.

Zadaniem Serwisu jest udostępnienie naszym Klientom, jak i potencjalnym Klientom, informacji o Firmie, produktach oraz o możliwościach zawierania umów, jak również porad ułatwiających m.in. znalezienie odpowiedniej oferty . Korzystanie z Serwisu w powyższych celach odbywa się w zgodzie z obowiązującym prawem. Radosław Lamk (OWCA 4-Life Sp. z o.o) prowadzi serwis www.UbezpieczKorzystnie.pl na prywatny użytek swoich Klientów i potencjalnych Klientów.  Korzystanie z zamieszczonych w Serwisie materiałów jest dozwolone wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów o prawie autorskim. Usuwanie jakichkolwiek informacji o prawach własności intelektualnej lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów stanowi naruszenie przepisów prawa. Bez upoważnienia udzielonego przez Radosława Lamk (OWCA 4-Life Sp. z o.o.) na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani w inny sposób wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy w szczególności tekstów i zdjęć.

 

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Formularze kontaktowe oraz formularze służące do zawierania ubezpieczeń na stronie ubezpieczkorzystnie.pl

Administrator zapewnia na stronie internetowej www.ubezpieczkorzystnie.pl możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych, jako obowiązkowe, jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – w zakresie danych niezbędnych do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Użytkowników w trakcie korzystania z Serwisu i sposobu korzystania z konta, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – w zakresie danych, które nie są niezbędnych do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Porównywarki ubezpieczeń

Dane, które gromadzimy przy pomocy porównywarek ubezpieczeń, zbieramy w celu świadczenia Ci usługi polegającej na zaprezentowaniu zestawienia ofert ubezpieczeniowych. Uprawnia nas do tego wyrażona przez Ciebie dobrowolna zgoda, którą możesz cofnąć w każdym momencie. Po wypełnieniu formularza dane mogą zostać przekazane współpracującym z nami zakładom ubezpieczeń, a te dodatkowo w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego mogą przekazać je np. Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, oraz innym podmiotom np. świadczącym usługi medyczne – bez tego nie byłoby możliwe wyliczenie składki. W ramach usługi przysługują Ci prawa wymienione powyżej, jak również prawo do przenoszenia danych.

Informacje zebrane przy pomocy porównywarek będziemy przechowywać również w celu zrealizowania między innymi usługi przypominania na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest marketing bezpośredni własnych produktów. W ramach tej usługi na podstawie danych podanych w porównywarce ubezpieczeń możemy przypomnieć Ci o zbliżającym się terminie końca ubezpieczenia zarówno w roku bieżącym jak i w latach kolejnych i zachęcić do ponownego skorzystania z naszej porównywarki, która – dla Twojej wygody – będzie wstępnie wypełniona danymi wprowadzonymi podczas poprzedniej wizyty na naszej stronie oraz możemy udzielić Ci wskazówek dotyczących ubezpieczenia. Jeżeli nie chcesz korzystać z tej usługi, w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. W celu znalezienia dla Ciebie najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia i po wyrażeniu przez Ciebie zgody, dane mogą zostać przekazane także do współpracujących z nami multiagencji ubezpieczeniowych, które mogą zaoferować Ci dodatkowe oferty ubezpieczenia.

Dane zebrane przy pomocy porównywarek ubezpieczeń będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody, wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w akapicie wyżej lub do czasu, w którym nie będzie już możliwe kierowanie przez nas lub wobec nas roszczeń związanych ze świadczoną usługą. Przepisy prawa mogą jednak – w określonych sytuacjach – nakazywać nam dłuższe przetwarzanie danych.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Wszelkie informacje na Twój temat, które gromadzimy przy pomocy naszej strony, podajesz nam dobrowolnie. Może się jednak zdarzyć, że bez podania określonych danych nie będziemy w stanie świadczyć Ci określonych usług. Poinformujemy Cię o każdej takiej sytuacji podczas wypełniania poszczególnych formularzy.

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług oraz dostosowania naszej strony do Twoich potrzeb stosujemy pliki cookies.

Pliki cookies (nazywane również ciasteczkami) to niewielkie porcje informacji mające postać krótkiego ciągu znaków, które przechowujemy w pamięci Twojego urządzenia. Dostęp do tych plików pozwala nam na późniejsze zidentyfikowanie Twojego urządzenia i dostosowanie do niego ustawień naszej witryny. Przechowywane informacje nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu i oprogramowaniu. Możesz je usunąć w dowolnej chwili przy wykorzystaniu odpowiedniej funkcji Twojej przeglądarki internetowej.

Istnieją różne rodzaje cookies. Nasza strona korzysta z cookies „sesyjnych” oraz „trwałych”. Cookies „sesyjne” są usuwane z Twojego komputera zaraz po zamknięciu przeglądarki internetowej. Z kolei cookies „trwałe” będą przechowywane na twoim komputerze również po zamknięciu przeglądarki – maksymalny okres takiego przechowywania jest oddzielnie określony dla każdego cookie.

Polityka Cookies (stosowanie plików cookies)

Używane przez nas cookies działają w następujących celach:
• umożliwiają personalizację wyglądu i treści strony dla każdego użytkownika,
• pozwalają na wymianę danych pomiędzy platformami działającymi w ramach naszej witryny,
• są wykorzystywane w procesie uwierzytelniania użytkownika oraz zapobiegają nadużyciom w tym zakresie,
• zapamiętują działania użytkownika – dzięki temu po opuszczeniu strony nie musi on np. ponownie wypełniać formularzy,
• umożliwiają personalizację reklam i komunikacji marketingowej w ramach naszej witryny oraz w naszej komunikacji do użytkowników,
• umożliwiają kierowanie naszych reklam poza naszą stroną, np. do osób, które już odwiedziły naszą witrynę i/lub mogą być potencjalnie zainteresowane naszymi usługami,
• umożliwiają pomiar skuteczności i rozliczenie efektów działań marketingowych,
• gromadzą informacje statystyczne o ruchu na naszej witrynie.

W oparciu o powyższe reguły i w wymienionych celach działają również inne mechanizmy wykorzystywane przez nasze strony takie jak np. localStorage, który działa na zasadach analogicznych do trwałych plików cookies, lecz jest w stanie pomieścić więcej informacji.

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Zamówienie bezpłatnej rozmowy telefonicznej

W niektórych miejscach na naszej stronie znajdują się pola zachęcające do zamówienia bezpłatnej rozmowy telefonicznej z UbezpieczKorzystnie. Gromadzone przy ich pomocy numery telefonów będą przetwarzane w celu nawiązania z Tobą kontaktu na podstawie wyrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody, którą możesz cofnąć w dowolnym momencie. W sytuacji gdy nie uda nam się z Tobą nawiązać rozmowy telefonicznej zostaniesz o tym poinformowany za pomocą innych form kontaktu, np. SMS.

Niekiedy dane zebrane w toku rozmowy będą przekazywane innym podmiotom – np. zakładom ubezpieczeń, jeżeli celem rozmowy będzie porównanie ofert ubezpieczeniowych. O każdym takim przekazaniu zostaniesz poinformowany/poinformowana przez naszego konsultanta.

Wszystkie rozmowy odbywające się za pośrednictwem infolinii zarówno naszej jak i podmiotów realizujących dla nas usługi telefoniczne obsługi klienta są nagrywane. Robimy to na podstawie naszego uzasadnionego interesu, a konkretniej w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami i oszustwami oraz poprawy jakości świadczonych przez nas usług i sposobu, w jaki obsługujemy naszych Klientów. Takie nagrania będą przechowywanie do czasu, w którym nie będzie już możliwe kierowanie przez nas lub wobec nas roszczeń związanych z usługami świadczonymi w ramach rozmowy. Przepisy prawa mogą jednak – w określonych sytuacjach – nakazywać nam dłuższe przetwarzanie danych.

Formularz kontaktu oraz chat

Na naszej stronie znajdują się również formularze kontaktu oraz chat (np. LiveChat). Gromadzone przy ich pomocy adresy e-mail i inne podane przez Ciebie informacje będą przetwarzane w celu nawiązania z Tobą kontaktu i odpowiedzi na ew. pytania. Podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie dobrowolna zgoda, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.

Zapisy rozmowy będą przechowywane do czasu, w którym nie będzie już możliwe kierowanie przez nas lub wobec nas roszczeń związanych ze świadczoną usługą. Przepisy prawa mogą jednak – w określonych sytuacjach – nakazywać nam dłuższe przetwarzanie danych.

Komentarze pod artykułami na stronie UbezpieczKorzystnie.pl

Na stronie UbepieczKorzystnie.pl umożliwiamy Ci dodawanie komentarzy pod zamieszczonymi w niej artykułami. Aby dodać komentarz, konieczne jest podanie swojego imienia (lub pseudonimu) oraz adresu e-mail. Jeżeli komentarz będzie zawierał dane osobowe, będziemy je przetwarzać na podstawie Twojej zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie oraz na podstawie i w celu świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie na stronie www.ubezpieczkorzystnie.pl/regulamin

Pamiętaj, że dostęp do Twojego imienia lub pseudonimu oraz treści komentarza będą miały wszystkie osoby odwiedzające UbezpieczKorzystnie.pl Nie zamieszczaj w nich swoich danych wrażliwych oraz innych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić się na jakąkolwiek szkodę, jak również treści naruszających prawo.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Te witryny mogą zbierać informację o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Z kim dzielimy się danymi

Czy UbezpieczKorzystnie.pl i 4-Life Sp. z. o o przekazuje komuś dane osobowe?

Dostęp do przetwarzanych przez nas danych mogą mieć również: osoby, które zatrudniamy, podmioty organizujące działania i akcje marketingowe na naszą rzecz, podmioty realizujące dla nas usługi analityczne, programistyczne, usługi związane z telefoniczną obsługą klienta, księgowe, kadrowo-płacowe, prawne, podatkowe, audytorskie itp., firmy pocztowe i kurierskie, dostawcy przestrzeni dyskowej w chmurze, dostawcy usług polegających na prowadzeniu akcji mailingowych i telekomunikacyjnych oraz dostawcy usług poczty elektronicznej i innych narzędzi umożliwiających komunikację z nami.

W zależności od usługi, z której korzystasz, dane możemy udostępniać również innym podmiotom. Szczegóły na ten temat znajdują się w odpowiedniej sekcji poniżej.

Dane będą przekazywane przede wszystkim Towarzystwom ubezpieczeniowym w celu wyliczenia składki ubezpieczeniowej na podstawie zautomatyzowanej decyzji systemów towarzystw ubezpieczeniowych do których dostęp posiada obsługujący Agent/OWCA.  Towarzystwa, którym przesyłamy dane to:

 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA
 • AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA
 • Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA
 • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group
 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA (właściciel marki mtu24.pl, You Can Drive), (Czytaj Politykę prywatności)
 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA (właściciel marki Proama) (Czytaj Politykę prywatności)
 • Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń SA
 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group
 • Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA (Czytaj Politykę prywatności)
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU SA)
 • SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA (Czytaj Politykę prywatności)
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA (Czytaj Politykę prywatności)
 • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA (Czytaj Politykę prywatności)

Czy UbezpzieczKorzystnie.pl podejmuje decyzje automatycznie?

UbepzieczKorzystnie.pl nie podejmuje decyzji automatycznie.  Natomiast otrzymane od Ciebie dane wprowadzamy do wyspecjalizowanych kalkulatorów w systemach na stronach poszczególnych towarzystw z którymi współpracujemy. Tam następuje proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie zaciągnięcia Twojej historii ubezpieczenia w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG) i algorytmu ryzyka ubezpieczeniowego w konkretnym kalkulatorze towarzystwa ubezpieczeniowego.

Zautomatyzowane decyzje wykorzystywane są przede wszystkim w porównywarkach ubezpieczeń – wprowadzane przez Ciebie dane są wysyłane na serwery zakładów ubezpieczeń, na których przeprowadzane są operacje konieczne do oszacowania ryzyka ubezpieczeniowego i wyliczenia wysokości składki. Dzięki temu możemy błyskawicznie zaprezentować Ci zestawienie najlepszych ofert ubezpieczeń.

Jednocześnie informujemy, że nie mamy wpływu na procesy, które odbywają się po stronie zakładów ubezpieczeń. Informacje na ten temat znajdziesz w odpowiednich politykach prywatności zakładów ubezpieczeń i innych podmiotów np. oferujących usługi medyczne. Należą do nich między innymi:

 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA
 • AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA
 • Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA
 • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group
 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA (właściciel marki mtu24.pl, You Can Drive), (Czytaj Politykę prywatności)
 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA (właściciel marki Proama) (Czytaj Politykę prywatności)
 • Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń SA
 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group
 • Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA (Czytaj Politykę prywatności)
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU SA)
 • SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA (Czytaj Politykę prywatności)
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA (Czytaj Politykę prywatności)
 • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA (Czytaj Politykę prywatności)

Dodatkowo wprowadzone przez Ciebie dane mogą być przetwarzane przez nas w celu dopasowania rodzaju, formy i treści komunikacji, którą do Ciebie kierujemy lub o jej braku.

Jak długo przechowujemy twoje dane

W przypadku zawarcia polisy ubezpieczeniowej za naszym pośrednictwem Twoje dane osobowe przechowywane są na czas zwarcia umowy. Administratorem takich danych jest firma nadrzędna multiagencja ubezpieczeniowa 4-Life Sp. z o. o oraz towarzystwo ubezpieczeniowe w którym została zawarta umowa ubezpieczenia. W przypadku wyrażenia przez Ciebie dobrowolnej zgody marketingowej Twoje dane przechowywane będą do momentu odwołania zgody za pośrednictwem zakładki odwołania zgody dostępnej w naszym serwisie.  W przypadku braku zgody marketingowej i nie zawarcia umowy ubezpieczenia a także w przypadku braku kontaktu z Twojej strony dane zostaną trwale usunięte z naszych serwerów po upływie 5 dni.

Zapisy rozmowy będą przechowywane do czasu, w którym nie będzie już możliwe kierowanie przez nas lub wobec nas roszczeń związanych ze świadczoną usługą. Przepisy prawa mogą jednak – w określonych sytuacjach – nakazywać nam dłuższe przetwarzanie danych.

Jakie masz prawa do swoich danych

Pani/Pana prawa

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi.
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie drogą pocztową na adres 81-047 Gdynia, ul. Gniewska 15/34 lub wysyłając e-mail na adres multiagencja@ubezpieczkorzystnie.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

Gdzie przesyłamy dane

 

Twoje dane kontaktowe

Rodzaje stosowanej komunikacji

W zależności od podanych przez Ciebie danych kontaktowych (adres e-mail i/lub numer telefonu) oraz zaakceptowanych zgód w miejscu podania tych danych, możemy kontaktować się z Tobą, np. w związku z: obsługą danej usługi (np. porównywarki ubezpieczeń), odpowiedzią na pytania, reklamacje, badaniami, pozyskiwaniem opinii, marketingiem własnym naszych produktów i usług, przesyłaniem informacji handlowych mfind oraz jeśli wyrazisz dodatkową zgodę także informacji handlowej od naszych Partnerów.

Podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie dobrowolna zgoda, którą możesz wycofać w dowolnym momencie przy pomocy specjalnego odnośnika znajdującego się na dole każdej otrzymanej od nas wiadomości.

Dane użyte do komunikacji z Tobą będziemy przetwarzać do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na otrzymywanie wiadomości. Przepisy prawa mogą jednak – w określonych sytuacjach – nakazywać nam dłuższe przetwarzanie danych.

Informacje dodatkowe

Wszelkie zmiany niniejszej polityki prywatności będą niezwłocznie publikowane na niniejszej stronie. W miarę możliwości będziemy Cię również informować o zmianach przy pomocy środków kontaktu, które podałeś/podałaś nam podczas korzystania z poszczególnych usług.

Jak chronimy twoje dane?

Twoje dane przechowywane są w wyspecjalizowanej do tego chmurze Polisawchmurze.pl z którą 4-Life Sp. z o.o ma podpisaną umowę powierzenia danych osobowych. OWCA multiagencji 4-Life Sp. z o. o Radosław Lamk jako współpracownik na postawie umowy agencyjnej i umowy powierzenia danych posiada wyspecjalizowane i wyodrębnione konto do tworzenia bazy klientów UbezpieczKorzystnie.pl na podstawie wyrażonych przez nich dobrowolnie zgód. Zawarcie umowy ubezpieczenia jest już dobrowolną zgodą niezbędną do przechowywania danych klienta w zabezpieczonym miejscu na czas trwania umowy i ew. do czasu przedawnienia się okresu roszczeń z tytułu zawartej umowy. Gdy użytkownik serwisu wyrazi dodatkowe dobrowolne zgody np. na marketing czy otrzymywanie informacji handlowych – dane przechowywane są wówczas w tym celu aż do odwołania niniejszej decyzji użytkownika. Dane w systemie CMS serwisu UbezpieczKorzystnie.pl nie są przetrzymywane. Dane wędrują z formularzy kontaktowych bezpośrednio na skrzynki pocztowe kalkulacje@ubezpieczkorzystnie.pl zarejestrowane na serwerze Zenbox.pl z którym UbezpieczKorzystnie.pl podpisaną ma umowę powierzenia danych osobowych w tym zakresie zgodną z normami RODO. Wszystkie połączenia pomiędzy użytkownikiem wysyłającym formularz a skrzynką pocztową odbiorcy @UbezpieczKorzystnie.pl są szyfrowane za pomocą certyfikatu SSL.

Jakie mamy obowiązujące procedury w przypadku naruszenia prywatności danych

W przypadku naruszenia prywatności danych prosimy i niezwłoczny kontakt z wyznaczonym inspektorem ochrony danych i zgłoszenie sprawy wraz z pełnym opisem naruszeń, które wystąpiły.

Inspektor Multiagencji 4-Life Sp z. o o (administratora danych osobowych zawartych polis):

Wojciech Sarat    email: w.sarat@4-life.pl  tel: 609-582-561

Inspektor Serwisu UbezpieczKorzystnie.pl (administratora danych osobowych na cele marketingu):

Radosław Lamk email: r.lamk@ubezpieczkorzystnie.pl  tel: 690-532-670

Inspektorzy ochrony danych osobowych zobowiązują się po zgłoszonej sprawie przekazać informacje o zajściu  inspektorowi towarzystwa ubezpieczeniowego a także w razie konieczności wszcząć postępowanie i zgłosić wyciek na policję.

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)